• Opdracht 2.2.1: Stakeholdersanalyse en krachtenveld

Pages: 4 (920 words) Published: August 5, 2014
OPDRACHT 2.2.1: STAKEHOLDERSANALYSE EN KRACHTENVELD

In voorgaande taken zagen we de onmiskenbare rol die verschillende partijen en actoren in het organisatievraagstuk spelen. In blok 1 heeft u al kennis gemaakt met de grondlegger van de stakeholdersbenadering Freeman (1983, 1984) en soorten stakeholders bij Clarke (1998)

Lees nu het artikel van R.K. Mitchell Toward a theory of stakeholder identification and salience: defining the principle of who and what really counts uit 1997 (reader 2). Dit artikel bouwt verder op de gedachten van de grondlegger van de stakeholderbenadering Freeman (1984). Het geeft inzicht in het krachtenveld van verschillende stakeholders en biedt een model aan om stakeholders te identificeren en te typeren in termen van _power, legitimacy en urgency._ Dit model geeft een genuanceerd beeld van wat een stakeholder is. Dit houdt veel meer in dan uitsluitend het management en de klant. Typerend is dat veel managers juist een betrekkelijk smal beeld hebben van het begrip stakeholder en vooral oog hebben voor shareholders. Door de verkeerde stakeholders te raadplegen of stakeholders te vergeten en/of te onderschatten loop je het risico dat de verkeerde prioriteiten gesteld worden.

Gebruik onderstaande opdracht en bijbehorende vragen om een eigen werkwijze te bedenken als u straks een stakeholderanalyse gaat doen voor de eindopdracht. Ga hierbij expliciet uit van het werk van Mitchell et al.

Neem nu het voorbeeld van Odfjellhttp://www.binnenla n dsbestuur.nl/dossier-odfjell.8221502.lynkx en http://nos.nl/dossier/244869-chemie-en-veiligheid/thema/odfjell/

Via Google kunt u over het bedrijf Odfjell eventueel meer achtergrondinformatie over de gevolgen van de lekkende tanks en de discussie die daarop volgde opsporen, maar dat is geen verplichting. Geef dan in uw uitwerking expliciete referenties of kopieer de inhoud en voeg die als bijlage toe in uw uitwerking.

Beantwoord de volgende vragen:

Leg uit met welke stakeholders het...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • ENS 303 Essay
  • En Nanban Essay
  • Gaming EN Essay
  • En Exercise Essay
  • Opdracht 5 Essay
  • Jeg er en luder Essay
  • PREPARE TO COMMUNICATE IN A BUSINESS EN Essay
  • Critical Incidents EN Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free